Säännöt

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § 

Yhdistyksen nimi on Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja sen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki ja virallisena kielenä suomen kieli. Yhdistyksen toimialue on Lapin maakunta. 

2§ 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi, yhdistysten toiminnan edistämiseksi, toimeentuloturvan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi ja syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämiseksi. 

3 § 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kehittää alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen sosiaali- ja terveyspolitiikan välistä yhteistyötä, tekee sosiaali- ja terveysalan selvityksiä ja aloitteita, harjoittaa alaan liittyvää viestintää, julkaisutoimintaa, kehittämis- ja vaikuttamistoimintaa sekä järjestää koulutustilaisuuksia, harjoittaa tutkimustoimintaa ja antaa neuvontaa. Yhdistys edistää alalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta sekä kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä. Yhdistys myöntää tunnustuspalkintoja ansioista sosiaali- ja terveyspolitiikan alalla. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia tai testamentteja.

Jäsenet

4 § 

Yhdistyksen vuosijäseniksi voi liittyä sen toimialalla toimiva yhdistyksen hallituksen hyväksymä sosiaalihuollon, terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen, diakoniatyön, sekä yleisen ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelulaitosten tai alan järjestöjen piirissä työskentelevä luottamushenkilö ja viran- tai toimenhaltija, alan oppilaitoksen opiskelija, opettaja tai muu viran- tai toimenhaltija tai muu sosiaali- ja terveysturvan alalla toimiva henkilö. Vuosijäseneksi voi myös liittyä yhdistyksen toimialalla oleva rekisteröity sosiaaliturvan aatteellinen tai ammatillinen yhdistys, julkishallinnon oikeuskelpoinen yhteisö tai yhdistyksen toimialalla toimiva muu oikeuskelpoinen organisaatio. 

5 § 

Yhdistyksen jäsenet ovat 1) Vuosijäseniä, joiden jäsenmaksun yhdistyksen vuosikokous kutakin vuotta varten määrää erikseen henkilöjäsenten ja yhdistysjäsenten sekä muiden yhteisöjen osalta 2) Kannatusjäseniä. Yhdistyksen hallitus voi ottaa päätöksellään yhdistykseen kannatusjäseniä, jotka voivat ollaniin luonnolliset henkilöt kuin yksityis- ja julkisoikeudelliset oikeushenkilöt. Kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 3) Kunniajäseniä, jollaisiksi voidaan kutsua yhdistyksen kokouksen päätöksellä yhdistyksen hyväksi toimineita ansioituneita henkilöitä, joilta ei peritä jäsenmaksua. 

6§ 

Jäsenen erottaminen ja eronneeksi katsominen Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka menettelyllään vahingoittaa yhdistystä tai on toiminnallaan yhdistyksen jäsenenä loukannut yhdistyksen perusperiaatteita. Jäsenmaksuvelvollinen jäsen, joka on jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa kahtena peräkkäisenä vuotena, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä toimintavuoden päättyessä.

Päätösvalta

7 §

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokous ja yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Kokousasiat

8 §

Yhdistyksen kokouksia on vuosittain yksi. Vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Kokouksissa yhdistyksen vuosijäsenillä on kullakin yksi ääni. Kunnia- ja kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeuden edellytyksenä on, että jäsenmaksu edelliseltä toimintakaudelta on maksettu.

9 §

Yhdistyksen kokous pidetään hallituksen määräämässä paikassa ja kokouksesta sekä siinä käsiteltäväksi tulevista asioista on ilmoitettava 14 päivää ennen kokousta ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä tai yhdistyksen verkkosivuilla. Kokouksessa voidaan, huomioon ottaen yhdistyslain 24 § määräykset, ottaa käsiteltäväksi muukin kuin hallituksen valmistelema asia, jos kokous niin päättää.

10 §

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etäosallistumismahdollisuus edellyttää mainintaa kokouskutsussa ja etäosallistujan etukäteisilmoitusta.

11 §

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) avataan kokous

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto

5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7) esitetään vuosikertomus

8) päätetään jäsenmaksun suuruus

9) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

10) valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden toimikausi on kaksi vuotta ja toimikaudet alkavat eri vuosina, sekä erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle jäsenet ja 2-3 varajäsentä.

11) valitaan yksi (1) varsinainen toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja tai varatilintarkastaja joka toinen vuosi.

12) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle edellisen vuoden marraskuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallitus ja hallinto

12 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka toimintakauden pituus on kaksi vuotta. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden toimikausi on kaksi vuotta ja 8 muuta varsinaista jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi. Hallitukseen kuuluu kaksi-kolme (2-3) varajäsentä, jotka valitaan vuosittain. Vuosittain on erovuorossa neljä (4) hallituksen varsinaista jäsentä. Näiden sääntöjen voimaan tultua ensimmäisen kerran erovuorossa olevat valitaan arvalla. Hallitus valitsee vuosittain sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä nimeää mahdolliset toimikunnat ja työryhmät.

Yhdistyksellä on yksi (1) toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja tai varatilintarkastaja. Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan toimikausi on sama kuin hallituksen toimintakausi.

13 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille vähintään kolmen (3) päivää ennen kokousta.

14 §

Hallituksen tehtäviin kuuluu yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan toiminnan lisäksi

1. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksien päätökset

2. vastata yhdistyksen toiminnan ja talouden toteutumisesta

3. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat tai esittää niistä lausuntonsa kokoukselle

4. vastata yhdistyksen varojen hoidosta

5. valita yhdistyksen toimihenkilöt ja päättää heidän palkastaan. Lisäksi hallitus määrittää työntekijöiden tehtäväkokonaisuudet yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä sen toimihenkilön kanssa, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.

15 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Sääntöjen muuttaminen

16 §

Muutokset näihin sääntöihin on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa, jolloin muutoksen aikaansaamiseksi vaaditaan vähintään kaksi kolmannesta (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta tulee mainita erikseen kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkaminen

17 §

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä samoin kuin sääntöjen muuttamisesta. Jos yhdistys puretaan, varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän tarkemmin määräämällä tavalla.