Opinnäytteet – mielenterveystyö

Ehkäisevä mielenterveystyö mielenterveysyhdistyksen toiminnassa – kohderyhmänä nuoret aikuiset
Inka Ahava 2013. Opinnäytetyö. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja. Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Balanssi ry

Opinnäytetyössä kuvataan, millaisia ovat nuorten aikuisten (20–30 v.) mielenterveyttä suojaavat ja vaarantavat tekijät sekä mitä nuorille aikuisille suunnatulta, mielenterveysyhdistyksen tekemältä ehkäisevältä mielenterveystyöltä odotetaan. Opinnäytetyön tavoitteena on ollut tuottaa tietoa, jota Balanssi ry voi hyödyntää tulevassa hankesuunnitelmassaan. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on laadullinen. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, ja se toteutettiin ryhmä- ja yksilöhaastatteluina.

Ei ole pakko jos ei taho – mutta mie tahon! Näkökulmia Pohjois-Suomen mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoimintaan
Terhi Savilahti 2012. Opinnäytetyö. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Balanssi ry / Rytke- ryhmä- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojekti

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut kartoittaa ja selvittää Rytke-verkoston yhdistyksissä toimivien vapaaehtoisten ajatuksia vapaaehtoistoiminnan merkityksestä ja vaikutuksesta heille itselleen sekä sitä millaisin keinoin Rytke-hanke voi tukea vapaaehtoisten jaksamista, motivaatiota ja oppimista sekä osallisuuden toteutumista. Opinnäytetyöhön liittyvä tutkimus muodostaa osan hankkeen raportoinnista ja on osa hankkeen arviointia. Tutkimus toteutettiin teemahaastattelu- ja palautekysely menetelmiä käyttäen.