Opinnäytteet – vapaaehtoistyö

Toimiva ystävyys. Vapaaehtoisten kokemuksia ystävätoiminnasta SPR Kemin vastaanottokeskuksessa
Eija Numminen & Hanna Salminen 2014. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: SPR Kemin vastaanottokeskus

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut selvittää vapaaehtoistoimijoiden kokemuksia tekemästään vapaaehtoistyöstä turvapaikanhakijoiden kanssa sekä niiden kautta löytää uusia näkökulmia vapaaehtoistyöntekijöiden sitouttamiseen, tukemiseen sekä uusien vapaaehtoisuuksien virittämiseen. Tavoitteena on ollut myös muodostaa kuva toimintaympäristöstä, jossa tutkimuksen vapaaehtoiset toimivat. Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jossa on käytetty empiiristä lähestymistapaa. Tiedonkeruumenetelmänä on käytetty puolistrukturoitua teemahaastattelua. Opinnäytetyössä on hyödynnetty teoriaohjaavaa analyysiä, jonka pohjana toimii vapaaehtoistyön prosessimalli sekä Kaisli Syrjäsen (2003) malli vapaaehtoistyön jaksamisen tukemisesta. Aineisto on analysoitu teemoittamalla.

”Tohtiskohan tuonne mennä sekkaan?” Rovaniemen Reumayhdistyksen digitarinamatka vapaaehtoistyön merkitykseen
Riikka Koponen & Päivikki Lamminmäki 2013. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Yhteisö- ja perusturvatyö. Sosionomi (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Käsittelee Rovaniemen Reumayhdistyksen hallituksen näkemyksiä vapaaehtoistyön merkityksistä

Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut selvittää Rovaniemen Reumayhdistyksen vuoden 2013 hallituksen kokemuksia vapaaehtoistyöstä. Pyrkimyksenä on ollut saada selville vapaaehtoistyön voimavaroja tuovia ja voimavaroja kuluttavia tekijöitä. Opinnäytetyö on laadullinen eli kvalitatiivinen opinnäytetyö, jossa on piirteitä myös toiminnallisesta opinnäytetyöstä. Aineistona on käytetty neljän Rovaniemen reumayhdistyksen hallituksen jäsenen tekemiä digitarinoita sekä teemahaastattelua. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysia käyttämällä.

Testauspuheluista vakaviin ongelmiin – vapaaehtoisten motivaatiot Lasten ja nuorten puhelimen päivystämiseen
Veera Rinne 2013. Pro gradu -työ. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Sosiaalityö. Lapin yliopisto. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tutkimuksen tavoitteena on ollut tutkia, mikä motivoi vapaaehtoisia päivystäjiä hakeutumaan vapaaehtoisiksi Lasten ja nuorten puhelimeen sekä jatkamaan päivystäjänä toimimista. Tutkimukseen osallistui kuusi vapaaehtoista yhdestä Lasten ja nuorten puhelimen päivystysyksiköstä. Tutkittavat vastasivat avoimia kysymyksiä sisältäneeseen kyselyyn. Aineiston keräystapa oli näkökulmaltaan fenomenologinen. Tulokset muokattiin teoreettiseen malliin. Analyysissa käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysia. Analyysirunko muodostettiin timanttimallin mukaisesti.