Opinnäytteet – kuntoutus

Lämminhenkisen puutalon tunnelmia. Mielenterveyskuntoutujien musiikkitoiminta
Mikko Raappana & Jukka Siltala 2014. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Opinnäytetyön toiminnallinen osio toteutettiin yhteistyössä Yhdessä ry:n Kemin Klubitalon kanssa.

Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut luoda mielenterveyskuntoutujien musiikkitoiminnalle perusta ja vakiinnuttaa se Kemin yhdessä ry:n Klubitalolle. Opinnäytetyössä on selvitetty miten osallistujat kokevat musiikkitoiminnan ja kokevatko he tarvetta toiminnan jatkumiselle. Työn keskeisiä käsitteitä ovat mielenterveyskuntoutujien kanssa tehtävä ryhmätoiminta, musiikin terapeuttinen käyttö, sosiaalinen osallistaminen, sekä yhteisöllisyyteen kannustaminen. Opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö ja toteutettu laadullisen tutkimuksen menetelmin. Tärkeimpänä tiedonkeruunmenetelmänä on käytetty havainnointia.

”Jos tästä vielä joku päivä selviäis” Päiväkeskustoiminta tyyppisessä paikassa käytettävät työmenetelmät asiakastyössä
Sari Pekkala 2014. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Yhteisö- ja perusturvatyö. Sosionomi (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Opinnäytetyössä on tutkittu millaisia työmenetelmiä käytetään mielenterveys- ja päihdekuntoutujille päiväkeskustoiminnassa Pohjois-Suomessa sekä perehdytty asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksiin työmenetelmistä. Tutkimusotteena opinnäytetyössä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusote. Aineisto on kerätty teemahaastattelun avulla. Yksilöhaastattelut on tehty kolmessa erityyppisessä päiväkeskuksessa ja sekä työntekijöitä että asiakkaita on haastateltu. Analyysiotteena on käytetty teemoittelua.

Mielenterveyskuntoutujan perheelle suunnatun leikkioppaan syntytarina
Laura Huhta & Liisa Huhtama 2014. Opinnäytetyö. Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma. Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Mielenterveyden keskusliitto ry

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on ollut tuottaa leikkiopas, joka on suunnattu mielenterveyskuntoutujien perheille. Oppaan tarkoituksena on tukea perheen yhteistä liikuntaa ja erityisesti perheen 3–12-vuotiaiden lasten kokonaisvaltaista kehitystä liikunnan ja leikin kautta. Opinnäytetyö koostuu raporttiosasta ja produktista eli leikkioppaasta. Tietoa on kerätty kohderyhmästä sekä kirjallisuuden että asiantuntijahaastattelun avulla. Leikkiopas sisältää teoriaosan ja leikkipankin. Oppaan leikkipankki on pilotoitu MTKL:n sopeutumisvalmennuskurssilla kesällä 2013. Valmiin oppaan nimi on ” Hetkiä lapsen kanssa – leikkiopas liikunnalliseen arkeen”.

Liikuta ja kuntouta – Mielenterveyden Keskusliiton perhekurssien ohjaajien liikuntaopas
Onni Huttunen & Jarmo Lamminmäki 2014. Opinnäytetyö. Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma. Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Mielenterveyden keskusliitto ry

Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tuottaa liikuntaopas Mielenterveyden keskusliiton perhekurssien ohjaajille. Opas on suunnattu yksinomaan ohjaajien käyttöön, ja sen tavoitteena on ollut antaa edellytyksiä kursseille osallistuvien kuntoutujien motivaation herättämiseksi liikunnan suhteen. Opinnäytetyö koostuu raporttiosasta, joka käsittelee teoreettista viitekehystä ja tuotoksen laadintaprosessia sekä liikuntaoppaasta, joka koostuu harjoitepankista, tiiviistä teoriaosuudesta sekä käyttäjän ohjeistuksesta.

Tulppa-avokuntoutukseen osallistuneiden ryhmäläisten kokemuksia Rovaniemellä
Tuula Moilanen & Pirita Mukku & Sari Ravelin 2013. Opinnäytetyö. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja. Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Lapin Sydänpiiri ry

Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut kuvailla valtimotautia sairastavien tai taudin riskiryhmässä olevien henkilöiden kokemuksia valtakunnalliseen Tulppa-avokuntoutukseen osallistumisesta. Opinnäytetyön tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Aineiston hankintamenetelmänä käytettiin esseen kirjoittamista, jossa osallistujia pyydettiin kirjoittamaan vapaamuotoinen essee annettujen aihealueiden mukaan.

Sepelvaltimotautikuntoutujan terapeuttinen harjoittelu ohitusleikkauksen jälkeen. Opas sydänkuntoutuksesta Palvelukeskus Purolan fysioterapeutille
Hannele Lampiaho 2011. Opinnäytetyö. Fysioterapian koulutusohjelma. Fysioterapia (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Tuotettu Toivola-Luotolan Settlementti ry:n Palvelukeskus Purolan fysioterapeutille opas sydänkuntoutukseen.

Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut selvittää kirjallisuuden, tutkimusten ja pilottiryhmän avulla, millainen kuntoutus soveltuu parhaiten sepelvaltimotautia sairastaville ohitusleikatuille kuntoutujille. Opinnäytetyö on toteutettu projektiluontoisesti. Projektin tavoitteena on ollut tuottaa Palvelukeskus Purolan fysioterapeutille opas, joka ohjeistaa sydänkuntoutuksessa huomioonotettavista asioista.