Opinnäytteet – vanhemmuus

Autismin kirjon lasten vanhempien vertaisryhmän käynnistäminen Rovaniemellä
Soile Särkelä & Kristiina Ollila 2016. Opinnäytetyö. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.

Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on ollut vertaisryhmän käynnistäminen autismin kirjon lasten vanhemmille Rovaniemellä. Ryhmän tavoitteena on ollut antaa tietoa ja tukea arkeen sekä mahdollistaa kokemusten ja tunteiden jakaminen vertaisten kanssa. Ryhmä toteutettiin yhteistyössä toimeksiantajan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän, Pohjois-Suomen autismin kirjon yhdistyksen ja Erityislasten omaiset ELO ry:n kanssa. Opinnäytetyöhön sisältyy kolme ryhmätapaamista syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana ja se toteutettiin osana ELOISAT-ryhmää. Opinnäytetyössä kuvaillaan kolme ryhmätapaamista, joihin osallistuneilta kerättiin palautetta tapaamisen jälkeen. Palautteiden pohjalta arvioitiin tavoitteiden toteutumista ja kehittämiskohtia.

Vertaistuesta voimaa nuorten äitiyteen – Nuorten äitien vertaistukiryhmän kokemuksia sekä MLL:n ja neuvoloiden yhteistyö Rovaniemellä
Anniina Mattanen, Miia Säynäjäkangas, Jenni Ylisirniö 2016. Opinnäytetyö. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Hoitotyön koulutusohjelma.
Terveydenhoitaja (AMK). PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut tuottaa tietoa vertaistuen merkityksestä ja Nuorten äitien vertaistukiryhmän toimivuudesta sekä auttaa toimeksiantajaa kehittämään toimintaansa saatujen tutkimustulosten pohjalta. Tavoitteena on ollut myös tuoda esille kehittämisehdotuksia yhteistyön parantamiseksi Rovaniemen neuvoloiden ja MLL:n välillä. Vertaistuen yhteyttä nuorten äitien terveyteen ja hyvinvointiin on kartoitettu yksilökyselyillä. MLL:n ja Rovaniemen neuvoloiden yhteistyötä on tutkittu kahdella eri kyselyllä, joista toinen on osoitettu terveydenhoitajille ja toinen MLL:n työntekijöille. Nuorten äitien vertaistukiryhmän aineisto on analysoitu sisällönanalyysillä ja terveydenhoitajien kysely määrällisesti muodostamalla prosentuaaliset kuviot vastauksista.

Erosta yhteistyövanhemmuuteen – kokemuksia Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmästä
Anna Sorro 2014. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Sosiaalityö. Lapin yliopisto. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Käsittelee Rovaniemen kaupungin ja Lapin ensi- ja turvakodin järjestämää Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmää.

Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut selvittää, mitä välineitä vanhempi on saanut Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmästä yhteistyövanhemmuuden toteuttamiseksi ja miten ryhmään osallistuminen on heijastunut yhteistyöhön toisen vanhemman kanssa. Tässä tutkimuksessa on annettu ääni kuudelle ryhmään osallistuneelle vanhemmalle. Ryhmän antia ja sen heijastumista yhteistyöhön lapsen toisen vanhemman kanssa on tutkittu heidän kokemustensa kautta. Aineistonkeruun menetelmänä on käytetty teema- ja puolistrukturoidun haastattelun välimaastoon sijoittuvaa yksilöhaastattelua. Analyysimenetelmänä on käytetty teemoittelua.

”Tässähä on tarkoituksenaki, että autetaan toisia” Vertaistukitoiminta yksinhuoltajaäideille
Roosa Lindström & Niina Myllykangas 2013. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Länsi-Pohjan Mielenterveysseura ry / Kriisikeskus Turvapoiju / Siivet-projekti

Opinnäytetyön aiheena on vertaistukiryhmän toiminnan suunnittelu ja ohjaus yksinhuoltajaäideille. Työn tavoitteena on ollut tukea yksinhuoltajaäitien arjessa selviytymistä sekä kehittyä itse ammatillisesti mahdollisimman paljon ryhmän avulla. Opinnäytetyö on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, joka on toteutustavaltaan toiminnallinen. Aineistona on käytetty omaa havainnointia ryhmän toiminnasta sekä pienimuotoista kyselylomaketta, jonka avulla on haluttu saada lisää tietoa äitien ajatuksista ryhmän toimintaa koskien. Aineisto on analysoitu käyttäen teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä.