Kotihoito

Hyvinvointi rovaniemeläisten ikääntyneiden kokemana
Annika Gustafsson, Laura Marjetta & Elisa Stöckell 2017. Opinnäytetyö. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Hoitotyön koulutusohjelma. Terveydenhoitaja (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Rovaniemen kaupunki

Opinnäytetyön tarkoituksena oli haastatella rovaniemeläisiä yksin asuvia yli 75-vuotiaita ikääntyneitä heidän hyvinvointikokemuksistaan. Tavoitteena oli selvittää, millaiseksi ikääntyneet kokevat oman hyvinvointinsa ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Lisäksi tavoitteena oli selvittää ja tunnistaa ikääntyneiden tuen tarpeet ja kehittää heille suunnattuja palveluita vastaamaan paremmin ikääntyneiden toiveita ja tarpeita.

Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä ja tutkimuksessa korostuivat ikääntyneiden omat kokemukset. Aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta yli 75-vuotiasta ikääntynyttä, jotka kaikki olivat Rovaniemen kaupungin kotihoidon asiakkaita. Aineisto analysoitiin induktiivisesti eli aineistolähtöisesti.

Oma koti kullan kallis – Kotihoidon palveluiden kehittäminen Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistykselle
Johanna Kolehmainen & Satu Ollikainen 2013. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Yhteisö- ja perusturvatyö. Sosionomi (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistys ry

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut kehittää kotihoidon palvelukokonaisuus Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistykselle ja tuotteistaa ne niin, että yhdistys voi aloittaa uutena palveluna kotihoidon tarjoamisen. Palvelukokonaisuutta varten on kartoitettu kotihoidon palvelun tarvetta ja kiinnostusta kotihoidon palveluihin yhdistyksen tuottamana. Kartoitus on kohdennettu yhdistyksen senioriasunnoissa asuviin ikäihmisiin. Aineistoa on kerätty strukturoidulla kyselylomakkeella ja Learning café- työpaja menetelmän avulla. Kyselyiden tulokset on avattu tilastolliseen muotoon ja Learning caféssa saatu tieto analysoitu sisällönanalyysiä käyttämällä.