Visio, arvot ja toiminnan painopisteet

MISSIONA TUKI JA VAIKUTTAMINEN

Missiomme on toimia vaikuttajana ja tukea sosiaali- ja terveysalan toimijoita ja kumppaneita tuottamalla edelläkävijänä tietoa sekä luomalla viestinnän, keskustelun, oppimisen, verkostoitumisen ja osallisuuden paikkoja yhdessä järjestöjen kanssa.

VISIONA EDELLÄ KULKEVA JA VAKIINTUNUT JÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖ

Järjestömme on sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja, joka tuottaa tietoa ja edistää alueellista yhteistyötä siten, että keskiössä on lappilainen ihminen.

ARVOT OHJAAVAT TOIMINTAAMME

Osallisuus: Teemme työtä, jotta ihmisillä ja järjestöillä on mahdollisuuksia olla osallisena ja mukana vaikuttamassa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Luomme toiminnallamme mahdollisuuksia avoimeen, sektorirajat ylittävään yhteistyöhön lappilaisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi.

Luotettavuus: Edistämme Lapissa asuvien hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Toimimme vaikuttavana ja luotettavana asiantuntijana lappilaisille järjestöille.

Yhdenvertaisuus: Meille on tärkeää ihmisten yhdenvertaisuus, järjestöjen välinen yhdenvertaisuus ja alueellinen yhdenvertaisuus. Vaikuttamistyömme pohjautuu oikeudenmukaisuuteen ja eriarvoisuuden vähentämiseen.

Edelläkävijyys: Katsomme rohkeasti ja avoimesti tulevaisuuteen. Tuotamme, kokoamme ja välitämme tietoa sekä vahvistamme kehittämistoiminnallamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä.

TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

YHTEISTYÖTÄ JA OSALLISUUTTA

Lappilaisten yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen
• Yhdistysten osaamisen vahvistaminen tarjoamalla mm. tukea, ohjausta, toimitiloja ja lähellä.fi -verkkopalvelun. Yhdistykset ovat mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• Järjestöjen välisen yhteistyön edistäminen ja kehittäminen koulutuksissa, verkostoissa, tapahtumissa ja erilaisilla foorumeilla
• Yhteistyörakenteiden luominen, vahvistaminen ja ylläpitäminen kolmannen sektorin toimijoiden välillä sekä julkisen ja kolmannen sektorin kesken paikallisesti, seutukunnallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti

Kuntien ja järjestöjen yhdessä tekemisen tukeminen ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

• Järjestöjen välisen kumppanuuden ja verkostojen vahvistaminen toimintaa koordinoimalla sekä hyviä malleja kehittämällä, levittämällä ja käyttöönottoa tukemalla
• Kuntien kannustaminen järjestöyhteistyön vahvistamiseen: järjestöyhdyshenkilöiden nimeämiseen, yhteistyöasiakirjojen tekemiseen ja paikallisten yhdistysten toimintaedellytysten vahvistamiseen
• Kuntien ja järjestöjen tukeminen toimimaan aidon, yhdenvertaisen ja sopimuksellisen kumppanuuden periaattein

Järjestöjen asiantuntijaroolin vahvistaminen yhteiskunnassa

• Järjestöillä olevan asiantuntijuuden esille tuominen, jotta järjestöjen asiantuntijuus tunnistetaan ja tunnustetaan yhteiskunnassa. Järjestöt ovat mukana maakunnan ja kuntien strategisessa suunnittelussa, esimerkiksi hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat
• Yhdistyksen roolin vahvistaminen järjestötoiminnan asiantuntijana hankkimalla ajantasaista tietoa järjestöjen toiminnasta sekä tuomalla sitä esiin sosiaali- ja terveyspoliittisessa vaikuttamistyössä

TIETOA JA VAIKUTTAMISTA

Järjestölähtöisen tiedontuotannon vahvistaminen Lapissa
• Lappilaisen järjestötoiminnan ja sen vaikuttavuuden esille tuominen, paikallisen ja maakunnallisen järjestölähtöisen tiedontuotannon mahdollistamisen avulla (perusjärjestötieto, asiantuntijatieto ja kokemustieto)
• Järjestöjen tasavertaisen tavoitettavuuden ja tiedon välitämisen mahdollistaminen mm. ajantasaista lappilaista järjestörekisteriä ylläpitämällä
• Järjestöissä olevan kokemus- ja asiantuntijatiedon roolin vahvistaminen kokoamalla ja välittämällä tietoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Kokemustiedon käytön mallintaminen ja laajentaminen strategisessa suunnittelussa sekä palveluissa ja niiden kehittämisessä

Kansalaisten hyvinvointiin tähtäävän sosiaali- ja terveyspolitiikan edistäminen, erityisesti aluelähtökohdat huomioon ottaen
• Vaikuttaminen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, toiminnan ja verkostojen kautta
• Järjestötoimintaan vaikuttavien ilmiöiden ja toimintaympäristön muutosten tunnistaminen, tiedon kokoaminen ja analysoiminen sekä keskusteluihin tuominen. Aktiivinen viestintä ja järjestöjen osallisuuden mahdollistaminen keskusteluissa
• Yhdistysten näkyvyyden lisääminen monipuolisella viestinnällä ja esimerkiksi toimeksi.fi -verkkopalvelun kautta (toimii myös linkkinä viranomaisten tietokokonaisuuksiin)

Toimiminen kansalaisten ja yhdistysten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden uudistuksessa
• Järjestöneuvottelukunnan ja sen verkostojen tukeminen ja kehittäminen toimimaan lappilaisen järjestökentän yhteisenä vaikuttamistoimielimenä
• Kansalaisten ja yhdistysten äänen vaikuttava kuuleminen uudistamistyössä. Järjestöjen kokoaminen,
• yhteistyön koordinointi, työryhmissä toimiminen ja aktiivinen viestintä

Nämä toimenpiteet toteuttamalla varmistamme yhdistyksen omat toimintaedellytykset:
• Vakaan ja riittävän rahoituksen varmistaminen eri rahoituskanavia hyödyntämällä
• Yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut osaava hallitus ja henkilökunta
• Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen vahvistaminen koulutusten ja työhyvinvointiin panostamalla
• Toimivat johtamisen rakenteet strategiselta tasolta operatiiviselle tasolle ja oman työn johtamiseen

ARVIOINTI

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallituksen tehtävänä on varmistaa, että yhdistyksen toiminta pohjautuu strategiaan. Kaikkien yhdistyksen toiminta- ja hankesuunnitelmien tulee olla yhdistyksen strategiaa tukevia. Toiminta- ja hankesuunnitelmissa esitetään vuosittaiset tavoitteet toiminnalle, ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosikertomuksissa ja -selvityksissä.

Yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle vuodelle laaditaan ja hyväksytään vuosikokouksessa. Koko yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelman lisäksi yhdistyksen hankkeilla on omat toiminta- ja taloussuunnitelmat. Yhdistyksen edellisen vuoden toiminta raportoidaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen muodossa, ja hyväksytään vuosikokouksessa keväisin. Hankkeille laaditaan omat toimintakertomukset ja vuosiselvitykset, jotka toimitetaan rahoittajalle.