Opinnäytteet – palveluiden kehittäminen

Palveluviidakon pyörteissä. Erityislasten vanhempien kokemuksia vammaishuollon palvelujärjestelmästä, sen kehittämisestä, palveluohjauksesta sekä asiakaspalvelusta
Tiina Koskela 2013. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Vammaistyö ja kuntoutus. Sosionomi (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Tutkimukseen osallistuneet vanhemmat on tavoitettu Leijonaemot ry:n vertaistukiryhmän kautta

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut tuoda esiin erityislasten vanhempien omia kokemuksia koskien vammaishuollon palvelujärjestelmää, sen kehittämistä, palveluohjausta sekä asiakaspalvelua ja niiden laatua. Opinnäytetyö selvittää myös vammaishuollon palvelujen ja tukitoimien tunnettavuutta erityislasten vanhempien keskuudessa. Opinnäytetyössä on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimusote. Tutkimusjoukko koostuu erityislasten vanhempien vertaistukiryhmästä. Aineistonkeruumenetelminä on käytetty kahta toisiaan täydentävää menetelmää, kyselylomaketta sekä teemahaastattelua. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysimenetelmällä. Aineisto on kerätty syksyn 2012 aikana.