Opinnäytteet – tukihenkilötoiminta

Vertaistukiryhmätoimintaa palvelukeskus Hiekkarinteelle sijoitettujen lasten vanhemmille
Anne Mäkelä 2014. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Nuorten ystävät – Palvelukeskus Hiekkarinne.

Kehittämishankkeen tavoitteena on ollut kehittää, yhteistyössä perhetyöntekijän kanssa, Palvelukeskus Hiekkarinteelle sijoitettujen lasten vanhemmille tarkoitettua vertaistukiryhmätoimintaa kokoamalla vanhempien kokemusten ja kehittämisehdotusten kautta uusi kokonaisuus, toiminnan mallinnus. Mallinnus on toteutettu kansiona, josta Palvelukeskus Hiekkarinteen vertaistukiryhmien vetäjät saavat uusia työkaluja toimintaansa. Tutkimus on menetelmältään laadullinen eli kvalitatiivinen. Aineiston keruu toteutettiin Palvelukeskus Hiekkarinteen vertaistukiryhmään osallistuneiden neljän äidin ryhmähaastatteluna. Haastattelu oli teemahaastattelu ja sen teemat muodostuivat tutkimuskysymysten kautta. Saatu aineisto analysoitiin käyttäen induktiivista sisällönanalyysia eli aineistolähtöistä sisällönanalyysia.

Tuettavien lasten ja heidän huoltajiensa kokemuksia sosiaalisesta tuesta Tukihenkilöverkko Lapin lapsiperheille -projektissa
Tarja Hannola 2012. Opinnäytetyö. Terveyden edistämisen koulutusohjelma. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry, Tukihenkilöverkko Lapin lapsiperheille -projekti (RAY)

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut tutkia Tukihenkilöverkko Lapin lapsiperheille -projektin (2009-2011) tukihenkilötoiminnan piirissä olleiden tuettavien lapsiperheiden kokemuksia saamastaan tuesta. Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineiston keruumenetelmänä on käytetty puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tutkimuksessa on haastateltu neljää TULA-projektin tukihenkilö- toimintaan osallistunutta tuettavien lasten ja/tai nuorten vanhempaa/huoltajaa sekä kahta tuettavaa lasta.

Terveydenhoitajien näkemyksiä lapsiperheiden tukihenkilötoiminnasta Lapissa
Eija Koivumaa 2012. Opinnäytetyö. Hoitotyön koulutusohjelma. Terveydenhoitaja (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Mannerheimin lastensuojeluliitto Lapin piiri ry, Tukihenkilöverkko Lapin lapsiperheille -projekti (RAY)

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut arvioida lapsiperheiden tukihenkilötoimintaa terveydenhoitajien näkökulmasta mahdollisten tulevien toimintamuotojen kehittämiseksi. Tutkimuksessa on käytetty laadullista tutkimusotetta. Tutkimusaineisto kerättiin puhelinhaastatteluilla 28.1.-4.2.2011. Haastattelutyyppinä oli teemahaastattelu. Haastattelut analysoitiin sisällönanalyysillä. Tutkimukseen osallistui 16 terveydenhoitajaa 10 Lapin kunnasta.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piirin Tukihenkilöverkko Lapin lapsiperheille -projektissa toimineiden tukihenkilöiden kokemuksia sosiaalisesta tuesta
Sirpa Vähänikkilä 2012. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Sosiaalityö. Lapin yliopisto. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Mannerheimin lastensuojeluliitto Lapin piiri ry, Tukihenkilöverkko Lapin lapsiperheille -projekti (RAY)

Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tutkia Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Lapin piirin Tukihenkilöverkko Lapin lapsiperheille (TULA)- projektissa toimivien tukihenkilöiden kokemuksia vapaaehtoisauttamisesta, toiminnassa saadusta sosiaalisesta tuesta ja tuen merkityksestä heidän toimintaansa. Tutkimus on laadullinen. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla kymmenen MLL:n Lapin piirin TULA- projektissa toimivaa tukihenkilöä. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä haastattelun kertomuksellisuutta säilyttäen.

Lapsiperheiden kokemuksia tukihenkilötoiminnasta
Anniina Mikkonen & Satu Penttinen 2008. Opinnäyte. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK).
Toimeksiantaja: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry