Opinnäytteet – tiedontuotanto järjestöjen, kuntien ja hyvinvointialueen strategiatyöhön

Hyvinvointialueelle siirtymisen vaikutukset järjestöjen toimintaan Lapin maakunnassa. Miten hyvinvointialueelle siirtyminen on vaikuttanut järjestöjen toimintaan? Petra Auvinen2024. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF

Opinnäytetyönä tehtävän kyselytutkimuksen tavoitteena on ollut saada ajantasaista tietoa hyvinvointialueelle siirtymisen vaikutuksista järjestöjen toimintaan Lapin maakunnassa. Aihe on ajankohtainen, koska hyvinvointialueelle siirtymisestä on kulunut vuosi, joten siirtymisestä aiheutuneista muutoksista ei ole tutkimustuloksia. Kyselytutkimus toteutettiin tammi-helmikuun 2024 aikana ja kysymykset koskivat vuotta 2023 järjestöjen näkökulmasta. Opinnäytetyössä käytetty kyselylomakepohja perustui vuonna 2018 toteutettuun Lapin ensimmäiseen maakunnalliseen järjestökyselyyn. Tällä tavoin voidaan konkreettisesti vertailla yhdistysten ja järjestöjen tilannetta aikaisempaan. Samalla toteutuu myös pitkäaikaisseurannan mahdollisuus.

 

Tavoitteena hyvinvointi, monialainen yhteistyö ratkaisuna pienen kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseen. Kartoitus Ylitornion mielenterveys- ja päihdetyön toimivuudesta ja kehittämisestä mielenterveys- ja päihdestrategian tueksi.
Iida-Sofia Kettunen 2012. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut kerätä tietoa Ylitornion kunnan nykytilanteesta päihde- ja mielenterveystyössä, pohtia kerätyn tiedon avulla mielenterveys- ja päihdetyön tarpeen laajuutta sekä kartoittaa päihde- ja mielenterveystyön tulevaisuuden linjaukset. Opinnäytetyössä on käytetty sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista aineistoa. Tilastoanalyysin lisäksi opinnäytetyössä on toteutettu ryhmähaastattelu kunnan mielenterveys- ja päihdetyön avaininformanteille. Otantakohderyhmäksi valittiin harkinnanvarainen otanta.