Opinnäytteet – terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Tarvitaanko WAU! -kerhoja?
Tuomas Kosunen 2013. Opinnäytetyö. Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma. Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: WAU ry

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut selvittää, tavoittavatko WAU ry:n matalan kynnyksen WAU!-kerhot ne lapset ja perheet, jotka ovat yhdistyksen tavoitteena sekä millaisista perheistä ja perhetaustoista lapset kerhoihin tulevat. Tavoitteena on ollut myös selvittää saadaanko kyselyllä sopivaa materiaalia yhdistyksen käyttöön. Tutkimusongelmiin on pyritty löytämään vastaukset selvittämällä perheiden perustietoja, harrastamista ja terveystottumuksia. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat olleet kaikki WAU!-kerhoissa käyvät lapset perheineen kahdeksalta WAU ry:n toimintapaikkakunnalta. Tutkimus on toteutettu määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena kyselylomakkeen avulla.

Terveyden edistäminen Sydänliiton Kemin Verkossa ja verkkareissa -hankkeessa terveysneuvonnan ja ja -liikunnan avulla
Ida Asikainen & Joona Kuusela & Jonne Perätalo & Katariina Raitio 2011. Opinnäytetyö. Fysioterapian koulutusohjelma. Fysioterapia (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Käsittelee Suomen Sydänliitto ry:n Kemin Verkossa ja verkkareissa -hankkeessa toteutettua opiskelijoiden oman liikkumisen lisäämiseksi toteutettua pilottia.

Sydänliiton järjestämä Kemin Verkossa ja verkkareissa -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on liikunnan lisääminen yksilötasolla. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut tukea näitä tavoitteita erilaisin fysioterapeuttisin menetelmin. Projektin pilottiryhmän jäseniä motivoitiin ja innostettiin terveysliikunnan pariin liikuntakokeilun, kehonkoostumus-, kestävyys- ja puristusvoimamittausten sekä terveysneuvonnan avulla. Pilottiryhmälle suunnattua toimintaa toteutettiin vuonna 2011, helmi–syyskuun välisenä aikana, kuutena päivänä. Projektin onnistumista on arvioitu pilottiryhmälle kohdistetulla kyselylomakkeella.