Opinnäytteet – päihdetyö

”Paras keksintö, että luontoon viijään” -miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta
Hanna Kela 2014. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Sosiaalityö. Lapin yliopisto. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Käsittelee SámiSoster ry:n, Enontekiön kunnan ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen PaKaste -hankkeen yhteistyönä toteutettavaa mettäterapiaa.

Opinnäytetyö käsittelee mettäterapiaan osallistuneiden miesten kokemuksia mettäterapian päihdekuntoutusmenetelmästä. Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia merkityksiä miehet antavat mettäterapialle päihteidenkäytön kannalta ja millaisia valtaistumisen kokemuksia he ovat menetelmästä saaneet. Tutkimus on tehty fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella. Aineisto on kerätty teemahaastattelemalla neljää mettäterapiaan osallistunutta miestä.

”Ja se sama rumba jatkaa aina vaan.” Kokemuksia päihdeongelmaisten asumisoloista Sodankylän kunnassa
Janetta Poikela 2013. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Yhteisö- ja perusturvatyö. Sosionomi (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Mukana asumisen kentällä toimiva Lapin Sinisarastus ry

Opinnäytetyön aiheena on ollut päihdeongelmaisten asumisolot Sodankylän kunnassa. Tarkoituksena on ollut etsiä tietoa tukiasunnoista ja tukiasumispalveluista, sekä tuoda esille päihdeongelmaisten asumiseen liittyviä ongelmia paikallisella tasolla. Aineistonkeruumenetelmänä on käytetty teemahaastattelua haastattelemalla kolmea päihdeongelmaista asiakasta sekä joukkoa päihdeongelmaisten kanssa työskenteleviä henkilöitä Sodankylän kunnasta. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysimenetelmällä.