Opinnäytteet – aktiivinen kansalaisuus

”Kuinka tärkee määkin oon ollut monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollut mulle” MLL:n lastenhoitotoiminta nuoren hoitajan näkökulmasta
Tarja Stankowski 2014. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Opinnäytetyö selvittää mitä merkityksiä Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) nuoret hoitajat (alle 25 v) antavat lastenhoitotoiminnassa mukana olemiselle ja mitä kehittämisehdotuksia nuorilla on lastenhoitotoimintaan. Aineistona on käytetty teemahaastatteluja ja nettikyselylomaketta. MLL:n Lapin piirin hoitajille toteutetut haastattelut toimivat esitutkimus aineistona nettikyselyyn, joka toteutettiin kaikkien piirien (9) nuorille hoitajille. Analyysimenetelmänä on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysia.