Opinnäytteet – Työhyvinvoinnin johtaminen

Työhyvinvoinnin johtaminen sosiaali- ja terveysalan järjestöissä
Tanja Sälevä 2017. Pro gradu -tutkielma. Hallintotiede / Johtamisen pyskologia. Lapin yliopisto.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millä tavalla esimiehet ymmärtävät työhyvinvoinnin merkityksen sosiaali- ja terveysalan järjestöissä ja miten he johtavat työhyvinvointia. Osana työhyvinvoinnin johtamista tarkasteltiin sitä, millaisia haasteita esimiehet kohtaavat työhyvinvoinnin johtamisessa. Tutkimuksen taustaoletus kohdistuu työhyvinvoinnin tukemisen merkittävyyteen järjestöissä. Tutkimukseen osallistui neljä pohjoissuomalaista sosiaali- ja terveysjärjestöissä työskentelevää esimiestä. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluin. Aineiston analysoinnissa sovellettiin laadullista aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

PDF Työhyvinvoinnin johtaminen sosiaali- ja terveysalan järjestöissä

Lue blogikirjoitus tutkielmasta⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠