Opinnäytteet – muistisairaus

Muistitupa – Muistisairaiden ja omaisten kokemuksia Muistituvan toiminnasta
Saila Suni 2013. Opinnäytetyö. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja. Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Lapin Muistiyhdistys ry

Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut kuvata muistisairaiden ja heidän omaistensa kokemuksia Muistituvan toiminnasta ja sen kehittämisestä. Opinnäytetyö on laadullinen ja sen teoriaosuus käsittelee muistisairaan ihmisen hoito- ja palveluketjuja, elämänlaatua, toimintakykyä ja kuntoutusta sekä muistisairaiden omaisia. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla Muistituvan ryhmätoimintoja käyttäviä muistisairaita sekä lähettämällä toimintoja käyttävien omaisille avoimia kysymyksiä sisältäneen lomakkeen. Aineisto on analysoitu induktiivisella sisällönanalyysillä.

Muistisairaiden henkilöiden omaisten kokemuksia hoito- ja tukipalveluiden vastaavuudesta tarpeeseen
Suvi Hiltunen & Kirsi Toljamo 2011. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Lapin ammattikorkeakoulu.
Toimeksiantaja: Lapin Muistiyhdistys ry

Hoitajien kokema väkivalta ja sen jälkipuinti dementiahoitotyössä
Tanja Heikkilä & Henna Kursula 2009. Opinnäytetyö. Hoitotyön koulutusohjelma. Lapin ammattikorkeakoulu.
Toimeksiantaja: Lapin Muistiyhdistys ry

Muistanko huomenna – tietoa työikäisille alkoholin vaikutuksista muistiin
Ulla Kumpula-Turpeenniemi & Tuija Lehtiniemi & Päivi Välimaa 2009. Opinnäytetyö. Hoitotyön koulutusohjelma. Lapin ammattikorkeakoulu.
Toimeksiantaja: Lapin Muistiyhdistys ry

Omaishoitajien kokemuksia Lapin Muistihäiriö- ja dementiayhdistys ry:n projektien järjestämästä avosopeutumiskurssista
Hannele Mursu 2008. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Lapin Muistiyhdistys ry

Opinnäytetyö liittyy Lapin Muistihäiriö- ja Dementiayhdistys ry:n Lapin liikkuva muistineuvola ja Lapin Muistikuntoutuskeskus -projektien järjestämään avosopeutumiskurssiin. Opinnäytetyön tehtävänä on ollut selvittää avosopeutumiskurssille osallistuneiden muistisairaiden ihmisten omaishoitajien kokemuksia kurssista. Tutkimus on kvalitatiivinen ja siinä on käytetty Bikva-mallia, jonka lähtökohtana on sosiaalialan kehittäminen asiakkailta nousseiden kokemusten perusteella. Empiirinen aineisto hankittiin haastattelemalla Bikva-mallin mukaisesti neljää avosopeutumiskurssille osallistunutta muistisairaan henkilön omaishoitajaa. Aineiston analysoinnissa käytettiin sisällönanalyysia ja teemoittelua.

Dementoituvan henkilön kuntoutuksen keinoja
Seija Koskela 2007. Opinnäytetyö. Fysioterapian koulutusohjelma. Lapin ammattikorkeakoulu.
Toimeksiantaja: Lapin Muistiyhdistys ry