Opinnäytteet  – omaishoito ja omaishoitajuus

Taukopirtiltä voimaa ikääntyneiden omaishoitoperheiden arkeen – Taukopirtti-hankkeen vapaaehtoistoimintaan tuotettu liikuntatuokioiden ohjausmateriaali
Jonna Joutsijärvi & Oili Kaisto 2014. Opinnäyte. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Fysioterapeutti (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Rovaniemen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Taukopirtti-hanke (RAY)

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut kerätä näyttöön perustuvaa tietoa, jonka pohjalta on tuotettu Taukopirtti-hankkeen vapaaehtoistoimijoiden käyttöön materiaalia liikuntatuokioiden ohjaamiseen. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus koostuu Taukopirtin vapaaehtoistoimijoille laaditusta liikuntatuokioiden ohjaukseen tarkoitetusta materiaalista, sekä materiaalin käyttöön opastavasta koulutuksesta. Tuotteistamisprosessissa on käytetty pohjana Jämsän ja Mannisen teosta Osaamisen tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla.

Ikääntyneiden omaishoitoperheiden kokemuksia Taukopirtti-toiminnasta
Sari Rousu & Katja Törrönen 2014. Opinnäyte. Vanhustyön koulutusohjelma. Geronomi (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Rovaniemen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Taukopirtti-hanke (RAY)

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut selvittää ikääntyneiden omaishoitoperheiden kokemuksia Taukopirtti-toiminnasta. Saatavaa tietoa on ollut tarkoitus hyödyntää Taukopirtti-toiminnan kehittämisessä, arvioinnissa, toteuttamisessa, raportoinnissa sekä jatkorahoituksen hakemisen tukena. Opinnäytetyö on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen. Aineisto on kerätty yksilöteemahaastatteluilla. Haastatteluihin on osallistunut neljä omaishoidettavaa ja viisi omaishoitajaa, jotka ovat olleet Taukopirtin asiakkaina vuoden 2014 aikana. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysimenetelmällä.

”Eihän tätä tehdä palkan edestä, tätä tehdään pelkästä rakkaudesta” Ikääntyneen omaishoitajan kokemuksia jaksamisestaan
Tiina Tyni 2012. Opinnäytetyö. Vanhustyön koulutusohjelma. Geronomi (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Länsi-Pohjan Omaiset ja Läheiset ry

Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut kuvata ikääntyneiden omaishoitajien jaksamiseen liittyviä asioita. Opinnäytetyössä kuvataan jaksamista heikentäviä ja edistäviä asioita omaishoitajien omien kokemusten perusteella sekä kartoitetaan heidän tuen tarpeitaan. Opinnäytetyössä on käytetty laadullista, eli kvalitatiivista lähestymistapaa. Aineisto on kerätty teemahaastattelemalla kolmea torniolaista omaishoitajaa kesä-syksyllä 2012. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysimenetelmällä.