Toiminta

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi.

Yhdistys kehittää alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen sosiaali- ja terveyspolitiikan välistä yhteistyötä, tekee sosiaali- ja terveysalan selvityksiä ja aloitteita, harjoittaa alaan liittyvää viestintää, julkaisutoimintaa ja kehittämistoimintaa, harjoittaa tutkimustoimintaa ja antaa neuvontaa. Yhdistys edistää alalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta sekä kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä tukemalla verkostotyöskentelyä. Yhdistys tuottaa tietoa ja lisää osaamista järjestämällä alueellisia, maakunnallisia ja kansallisia koulutuksia.

Yhdistyksen tavoitteet

Yhdistyksen päämääränä on lisätä kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta tukemalla Lapissa toimivia sosiaali- ja terveysjärjestöjä niiden perustehtävässä.

Yhdistyksen perustoiminta eli Järjestörakenne on järjestöjä ja muita toimijoita kokoavista maakunnallisista verkostoista koostuva yhteistyö- ja toimintarakenne, jota kehitetään toimintaympäristön muutosten ja järjestöjen tarpeiden mukaan.

Toiminnan tavoitteet:

Päätavoite 1: Vaikutamme, tuotamme tietoa ja teemme verkostoyhteistyötä järjestöjen yhteistyö- ja osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja järjestöjen sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen roolin vahvistamiseksi Lapissa.

Alatavoite 1.1: Kumppanuuteen perustuvilla yhteistyörakenteilla vahvempaa järjestö-kuntayhteistyötä lappilaisten tasavertaisen sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Alatavoite 1.2 Koordinoiduilla maakunnallisilla yhteistyörakenteilla järjestöille laajempia yhteistyö- ja osallisuusmahdollisuuksia sekä maakunnallisella järjestötiedolla tasavertaisempaa vaikuttamista.

Päätavoite 2: Teemme järjestötoimintaa näkyväksi, kehitämme ja luomme järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä verkotamme järjestöjä keskinäiseen yhteistyöhön järjestöjen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi Lapissa.

Alatavoite 2.1: Lähellä.fi -verkkopalvelu, järjestölähtöinen tiedontuotanto ja Lapin järjestörekisteri järjestöjen tasavertaisen näkyvyyden ja verkottumisen mahdollistajina.

Alatavoite 2.2: Lähi- ja etäyhteyksin toteutetut koulutukset, kehittämistapaamiset ja yhteistyöverkostot järjestöjen toimintaedellytysten vahvistajina ja järjestöjen verkottajina.