Opinnäytteet – järjestötoiminnan ja kehittämishankkeiden arviointi

”Ilman ELOa ei ole eloa!” ELOkolo -hankkeen arviointi ja ELOtoiminnan jatkuminen Lapissa
Johanna Muotka 2013. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Vammaistyö ja kuntoutus. Sosionomi (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toimeksiantaja: Erityislasten Omaiset ELO ry / ELOkolo -kehittämishanke 2009-2013

Opinnäytetyössä arvioidaan ELOkolo-kehittämishankkeesta saatuja tuloksia, tavoitteiden täyttymisiä sekä ajatuksia ELOtoiminnan jatkumisen suhteen. Opinnäytetyö on toteutettu sekä kvalitatiivisella että kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Aineisto on kerätty Erityislasten Omaiset ELO ry:n jäsenperheiltä sähköisellä kyselylomakkeella. Tutkimusprosessin avulla on saatu kerättyä näyttöä Erityislasten Omaiset ELO ry:n kaltaisen, yli kunta-, järjestö- ja diagnoosirajojen toimivan järjestön olemassa olon ja toiminnan merkittävyydestä.

Vaihtoehto päihteille -hankkeen arviointitutkimus
Raisa Saukko 2007.  Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta. Lapin yliopisto.
Toimeksiantaja: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry, Vaihtoehto päihteille -hanke